+90 212 291 2091 drnezihkaraca@gmail.com P.tesi - Cuma 09.00 - 18.00

‘’NEZİH KARACA’’ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Kişisel verilerin korunması, ‘’Nezih KARACA’’nın öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanı sıra tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

 

A)   KVKK POLİTİKASI’NIN AMACI VE KAPSAMI

 

Veri Sorumlusu olan ‘’Nezih KARACA’’nın bu Politikayı uygulamaktaki temel amacı, yasalar doğrultusunda yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile hastalarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır.

 

Bu Politika; hastalarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

B)   TANIMLAR

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye özel her türlü bilgi.

 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle alınan rıza.

 

Kişisel verileri anonimleştirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından, hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri işleyen: Kişisel verileri amacı doğrultusunda kullanan, saklayan, verilerin yönetilmesinden sorumlu birim.

 

Periyodik imha: Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

C)   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR VE GENEL İLKELER

 

·       Kişisel veri sahibinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmakta ve yine KVKK m. 11 uyarınca kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

·       Kişisel verilerinizi işleme şartları

 

a)    Açık rızanıza dayalı olarak veri işleme,

 

b)    Veri işlemenin kanunda açıkça öngörüldüğü durumlarda veri işleme,

 

c)     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda,

 

d)    Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda,

 

e)     Verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu durumlarda,

 

f)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

·       Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Ø  KVKK kapsamında kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Ø  Polikliniğine gelen hasta/hasta adayı ve hasta yakını kimlik tespiti,

Ø  Tıbbi tanı ve tedavi süreçlerine uygun olarak en uygun tedavinin belirlenmesi

Ø  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, takibi ,

Ø  Hasta memnuniyetinin takibi

Ø  Randevu alınması halinde randevu hakkında haberdar edilme, bilgi aktarımı veya randevu hatırlatma

Ø  Poliklinik günlük işlem ve operasyonlarının planlanarak yönetilmesi

Ø  Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilişkili özel bilgi yönetim sistemleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, sisteme veri girişi,

Ø  Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama (eğer özel sağlık sigortanız mevcut ise ve özel sigortanızı kullanmanız halinde)

Ø  Hizmet karşılığında fatura tanzim etme,

Ø  İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgi ve belgeleri muhafaza etme, veri işleme,

Ø  Hukuki işlerin takibi, yürütülmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması,

Ø  Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi,

Ø  Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Ø  Personel temini, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi vb. sebepler

Ø  Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyet kalitesinin maksimize edilmesi, araştırılması ve bağlı nedenler yer almaktadır.

 

·       Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler

‘’Nezih KARACA’’ tarafından kişisel bilgileriniz KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul, esas ve ilkeler doğrultusunda işlemektedir.

a)     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerini, öncelikle Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalarak sürdürmektedir.

 

b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

c)     Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açıkça ve kesin olarak belirlemekte ve bu doğrultuda kişisel verileri işlemektedir.

 

d)     İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

e)      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamakta, gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak kanunlara aykırı olarak veri saklamamaktadır.

 

·       Kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza alınmasının aranmadığı haller

 

Ø  Kanunda açıkça öngörülmesi,

Ø  Fiili imkânsızlık,

Ø  Sözleşme gereği,

Ø  Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

Ø  Yasal olarak veri işlemenin zorunlu olması,

Ø  Alenileştirilmiş olması,

Ø  Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri

İşlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rıza aranmaz.

 

·       Görüntü Kayıtlarının İşlenmesi

‘’Nezih KARACA’’ tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ‘’Nezih KARACA’’ tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin önüne geçilmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

D)   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Söz Konusu denetimler sonucunda şirketimiz bünyesinde gerekli aksiyonlar alınmakta, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu hususta alınan teknik ve idari tedbirler şu şekildedir;

 

 

·       Teknik konular ile ilgili profesyonel destek alınmaktadır. ( pc şifre, kodlama, admin onayı, zımmet )

 

·       Kişisel verilerin saklandığı sistem ve konumlara erişimin engellenmesi için teknolojiye uygun teknik önlemler alınmış, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmektedir.

 

·       Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

 

·       Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

·       KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

 

·       Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

 

·       KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması vb. gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

‘’Nezih KARACA’’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi yahut zarar görmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. 

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

E)   KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARIMI

‘’Nezih KARACA’’ , yasalar ve ilgili taraflar (hastalar, müşteriler, tedarikçiler, diğer 3. kişiler vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verilerinizi, listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere,

Ø  Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı alt birimler,

Ø  Sosyal Güvenlik Kurumu,

Ø  Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

Ø  Nüfus Genel Müdürlüğü,

Ø  Türkiye Eczacılar Birliği,

Ø  Vergi Dairesi,

Ø  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

Ø  Adli makamlar,

Ø  Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

Ø  Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

Ø  Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

Ø  Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

Ø  Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

Ø  Yurt içindeki sistemler, gerçek ve tüzel kişiler,

Ø  Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şöyle ki;

 

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise
  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise aktarılabilmektedir.

 

F)     KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel (birim dolapları, arşivler) veya elektronik ortamda (sunucu, bulut, vs.) güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirketimiz, kanunda bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Saklama süresi sona eren kişisel veriler imha (silme, yok etme vb. şekillerde) edilir.

 Bu sürelerin sonunda Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir.  Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

G)   KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

 

H)   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

h)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.

 

İ)     İLETİŞİM VE HAKLARIN KULLANILMASI:

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

1.     Şirketimize doğrudan verilecek ıslak imzalı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri ve taleplerinizi içerir dilekçe ile veya noter aracılığı ile,

2.     5070 sayılı Elektronik İmza Kanun’u uyarınca güvenli elektronik imzanızla, imzalamış olduğunuz talebinizi “nisantasi.sculpture@gmail.com” e-posta adresine gönderilmesi ile KVKK kapsamında haklarınızı kullanabilirsiniz.

Hakkın etkin kullanımı açısından şirket bilgilerimiz şu şekildedir;

‘’Nezih KARACA’’nın

Adres: Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Caddesi Alp Palas No:121-123 Daire no:11 Nişantaşı-Şişli/ İst

 

·       Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

·       Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname ile talepte bulunması gerekmektedir. Ayrıca başvuruda bulunulurken tarafımıza söz konusu vekaletnamenin aslı ibraz edilmelidir.

·       Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, internet sitemizde bağlantı sağlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin “Başvuru Formu”nu dolduracaklardır.

·       Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince söz konusu başvurusunun reddedilmesi, Şirketimiz tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

 

Kişisel veri sahibinin, açıklamış olduğumuz usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

 

Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden gerekli olan bilgileri talep edebilir.  

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili de soru/sorular yöneltebilir.

 

J)    POLİTİKAMIZDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜLÜK

‘’Nezih KARACA’’, işbu politikada KVKK uyarınca gerekli olması veya veri sorumlusunca gerekli görülmesi halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “KVKK Politikası”  Metninin ilanı ile birlikte derhal geçerlilik kazanır.